Kategoriler
Sayfalar
Yeni İçerikler
 
YÖNERGE
Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı
Kur'anı Kerim Ve Dini Bilgiler Kursları Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, yurtdışında bulunan vatandaş ve soydaşlarımız ile çocuklarına Kur’an-ı Kerim öğretilmesi ve diğer dini bilgiler verilmesi, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde milli ülkülere ve vatana bağlılıklarının güçlendirilmesi amacıyla, Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslarının çalışma usul ve esaslarını tesbit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Başkanlıkça yurtdışında yürütülen Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

"Başkanlık", Diyanet İşleri Başkanlığını,

"Müşavirlik", Din Hizmetleri Müşavirliğini, (Sosyal İşler Müşavirliğini)

"Müşavir", Din Hizmetleri Müşavirliğini, (Sosyal İşler Müşavirini)

"Ataşelik", Din Hizmetleri Ataşeliğini, (Sosyal İşler Ataşeliğini)

"Ataşe", Din Hizmetleri Ataşesini, (Sosyal İşler Ataşesini)

"Kurs", Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursunu,

"Öğretici", Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslarında görev yapan din görevlisini,

"Öğrenci" , Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslarındaki öğrenciyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kursların Açılış ve Gayesi

 

Açılış

Madde 5- Kurslar, camiler ile Müşavirlik ve Ataşeliklerce uygun görülen diğer yerlerde açılır; günlük ve haftalık ders saatleri, mahalli şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak Müşavirlik veya Ataşeliklerce belirlenir.

Gaye

Madde 6- Kursların Gayesi;

a) Kur'an-ı Kerimi usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek,

b) Müfredat programında belirtilen namaz sure ve dualarını ezberletmek ve bunların meallerini öğretmek,

c) İsteyenlere hafızlık yaptırmak,

d) İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları, milli ve kültürel konular ile Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlakı hakkında özlü bilgiler vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve Denetim

Yönetim

Madde 7- Kursların yönetimi, ilgili müşavir veya ataşeye aittir. Müşavir veya ataşeler kursların mevzuata göre yönetilmesini sağlamak üzere kurslarla ilgili yönetmelik, yönerge, genelge, vb. yazıların kurslara ulaştırılmasını, uygulanmasını ve bu maksatla tutulan bir dosyada saklanmasını temin ve takip ederler.

Denetim

Madde 8- Kursların denetimi, ilgili Müşavirler ve Ataşelerce yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Yoklama

Kayıt İşlemleri

Madde 9- Kurslarda kayıt tarihleri Müşavirlik veya Ataşeliklerce tesbit edilir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Madde 10- Kursa kayıt olacaklardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Dilekçe,

b) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,

c) iki adet vesikalık fotoğraf.

Kayıt ve Yoklama

Madde 11- Kursa kayıt için müracaat edenler gerekli belgeleri tamamlamaları halinde müracaat sırasına göre öğrenci sicil defterine kaydedilir ve öğrencilerin kursa devamı takip edilir.

Öğrenci Durum Çizelgesi

Madde 12- Kursa devam eden öğrencilerin “Öğrenci durum çizelgeleri”, (EK-1) öğrenci kayıtlarının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde, din görevlisi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Müşavirlik veya Ataşeliğe teslim edilir. Kurslara devam eden öğrenci sayılarını gösterir istatistiki bilgiler yıllık faaliyet raporunda Başkanlığa bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

 

Müfredat Programı ve Uygulaması

Madde 13- Kurslarda Başkanlıkça yurtdışı için hazırlanan müfredat programı (EK-2) uygulanır.

Derslerde, Başkanlıkça ders kitabı olarak yayınlanan veya tavsiye edilen kitaplar takip edilir.

(Kurslarda, Başkanlıkça yayınlanmış olan veya tavsiye edilen yayınların dışında basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ile Mushafları İnceleme Kurulu tarafından mühürlenmemiş Kur'an-ı Kerimler eğitim-öğretimde kullanılamaz ve öğrencilere tavsiye edilemez.)

Ders Saatleri ve Ders Konularının İşlenmesi

Madde 14- Kurslardaki haftalık ders saatleri müfredatta belirlenen ders ve konuların dağılımı, mahalli şartlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Müşavirlik veya Ataşeliklerce düzenlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Komisyonların Teşkili, Değerlendirme ve Belge İşlemleri

Komisyon Teşkili

Madde 15- Kurslarda okuyan öğrencilerle ilgili değerlendirme, Müşavirlik veya Ataşeliklerce Müşavirlik ve Ataşelik kuruluşu bulunmayan ülkelerde ise komisyon üyelerinin çoğunluğu din görevlisi olmak kaydıyla misyon şefliğince belirlenecek komisyonca yapılır.

(Değişik:14/04/1994 tarih ve 21 sayılı onay) Hafızlığa çalışan öğrencilerin hafızlık tesbit sınavları ise, Müşavirin başkanlığında (en az ikisi hafız olmak üzere) Başkanlıkça kurulacak üç kişilik komisyon tarafından yapılır ve Müşavirlik komisyon teşkili için teklifte bulunur.

Sınavların yeri ve tarihi ilgili Müşavirlik veya Ataşeliklerce tesbit edilir.

Değerlendirme

Madde 16- Değer1endirme, her ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dersten en az 50 puan alması şarttır.

Hafızlığa çalışan öğrenci1erin başarılı sayılabilmeleri için hafızlık dahil her dersten 100 üzerinden 50 puan almaları şarttır.

Belge İşlemleri

Madde 17- Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrencilere Başkan1ıkça bastırılan “Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursu Bitirme Belgesi” (EK-3) din görevlisi tarafından imzalanıp ilgili Müşavir veya Ataşenin, Müşavir1ik veya Ataşelik kuruluşu bulunmayan ülkelerde ise Sınav Komisyonu Üyelerince tanzim edildikten sonra Belge Defterlerine kayıt edilerek hak sahiplerine imza karşılığında teslim edilir.

(Değişik:14/04/1994 tarih ve 21 sayılı onay) Hafızlık tespit sınavında başarılı olanların hafızlık belgeleri ise Başkanlıkça verilir. Bu belgeler, Başkanlıkta tutulmakta olan Hafızlık Belge Defterine kaydedildikten sonra Müşavirliklere gönderilir. Hak sahiplerine imza karşılığında verilen belgelerin teslim tutanağı Başkanlığa gönderilir.

Kurslarda Bulundurulacak Defterler ve Diğer Lüzumlu Belgeler

Madde 18- Kurslarda;

a) Öğrenci sicil defteri,

b) Gelen-giden evrak kayıt defteri,

c) Kursun açılışı ile ilgili izin belgesi,

d) Öğrenci durum çizelgesi,

e) Kurslarla ilgili yönerge ve genelgeler,

f) Gelen ve giden yazılar,

Bulundurulur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Muhtelif Hükümler

Kurslarda Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Madde 19- Öğrencilerin milli birlik ve beraberlik ruhu içinde milli ve manevi değerlerimize ve vatana bağlılıklarının güçlendirilmesini sağlamak gayesiyle, ilgili Müşavir veya Ataşenin uygun göreceği belirli bir program dahilinde, dini gün ve geceler ile milli gün ve bayramlarda günün mana ve önemini belirten toplantılar yapılabilir. Bilgi yarışmaları düzenlenebilir ve kurs sonunda da törenler tertip edilebilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 20- Bu yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

 

Tarih : 2008-02-23 - Okunma : 5990
MEVZUAT kategorisine ait diğer içerikler
DİYANET PERSONEL YETERLİKLERİ KRİTERLERİ YAYINLANDI
KUR'AN KURSLARI YÖNERGESİ
KUR'AN KURSLARI YENİ YÖNETMELİĞİ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
BAKANLAR KURULU KARARLARI
BAKANLAR KURULU KARARLARI
YÖNETMELİKLER
MALİ MEVZUAT
YÖNETMELİKLER
YÖNERGE
Listenin tümü >>
 
Site İçi Arama
Site Menü
Çok Okunan İçerikler
Link Arşivi
İçeriği Paylaş

www.kurankurslari.com
Sitede bulunan tüm içerikleri kaynak göstererek kullanabilirsiniz
Code By huzurevi | asilweb